Work Plan 2016

Publicerade standarder och övriga dokument inom ITS ansvarsområde är fritt och kostnadsfritt tillgängliga genom www.etsi.org samt www.its.se ITS har upphört fastställa ETSI EN 300 000-serien som svenska standarder.

ITS följer och tillämpar ETSIs arbetsprogram, se http://webapp.etsi.org/WorkProgram/Expert/QueryForm.asp

För en aktuell bakgrund och detaljer, se även http://www.etsi.org/images/files/WorkProgramme/etsi-work-programme-2015-2016.pdf

ITS utvecklar och publicerar tekniska rapporter och tillämpningsanvisningar, vid behov.

Publicerade dokument är fritt och kostnadsfritt tillgängliga genom http://www.its.se/standarder/ Pågående utvecklingsarbeten som kompletterar ETSIs arbetsprogram listas nedan.

Report-ITS27- Edition 2
Tillgänglig arbetsversion: 0.2.1, under uppdatering
Rapporteur: Nils Weidstam, IT&Telekomföretagen
Arbetsgrupp: AG LI

”Gränssnitt för begäran och utlämnande av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål”(”Interface for the request and disclosure of traffic data forlaw enforcement purposes”)

***** Anmärkning: *****
EU:s datalagringsdirektiv* har den 8 april 2014 ogiltigförklarats av EU-domstolen.

ITS bevakar situationen med avseende på våra tekniska standarder (ETSI TS 102 657 och ITS Report ApG 27) men avvaktar regeringens, Post- och telestyrelsens (PTS) och ETSIs konsekvensanalys . Nästa arbetsmöte i ITS AG LI  (öppet för ITS alla medlemmar) planeras hållas onsdagen den 23 april, på ITS.

ITS har tagit fram en kort sammanfattning av vårt tekniska arbete inom detta område som kan erhållas på begäran; maila info(snabel-a)its.se.

*Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät.