Accessibility Forum (AF)

För ytterligare information om WG AF vänligen kontakta 
Svante Skeppstedt, svante.skeppstedt(a)its.se

Standardiseringsområde
Svenskt forum för handläggning av och deltagande i internationell och europeisk standardisering samt i förekommande fall, även svensk nationell standardisering, i handikappfrågor inom telekommunikationsområdet

Arbetsområde
Öka medvetenheten och kunskapen hos producenter och leverantörföretag om funktionshindrades behov vid standardisering av teletjänster och terminaler 

Arbeta för att handikappaspekterna beaktas i det nationella och internationella standardiseringsarbetet

Målgrupper
Bred representation eftersträvas för att få en bred bas för kunskap och möjligheter till påverkan. Inbjudan om deltagande går ut till företrädare för handikapporganisationer, industri, operatörer, upphandlare och myndigheter